Pixabay

Hyvinvointi rakennetaan terveelle taloudelle. Veronkorotusten ja velkaantumisen tie on kuljettu loppuun: menot on pystyttävä sopeuttamaan tuloihin.


Toteutuessaan sote-uudistus lisää Espoon talouden haasteita. Suurten kaupunkien, kuten Espoon, veronmaksajat kantavat vastuun maahanmuuton kustannuksista. Espoon on pystyttävä vaikuttamaan valtakunnantason päätöksentekoon mm. kuntien

lakisääteisten tehtävien, kasvukaupunkien investointeihin osallistumisen ja verotulojen tasauksen osalta. 


Julkisia palveluita ei voida toteuttaa periaatteella ”kaikkea hyvää kaikille”, vaan ohjenuorana on oltava palvelujen vaikuttavuus. Mitä tehdään, tehdään laadukkaasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vastuulliseen talouteen kuuluu myös byrokratian vähentäminen ja poikkihallinnollisuus.


Työpaikat syntyvät yksityiselle sektorille, joten Espoon täytyy tarjota elinvoimainen toimintaympäristö yrityksille.Espoon on myös pysyttävä houkuttelevana asuinkaupunkina ihan tavallisille perheille, joissa vanhemmat käyvät töissä ja lapset varhaiskasvatuksessa tai koulussa ja harrastavat. Espoon elinvoima syntyy espoolaisista.

TERVE TALOUS -HYVINVOINNIN PERUSTA

LAADUKAS KOULUTUS LUO

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVOA

Sote-uudistuksen myötä varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tärkeimmät kuntien vastuulle jäävät palvelut. Varhaiskasvatustarjonta on pidettävä monipuolisena: kotihoidon tuen Espoo-lisä on säilytettävä ja yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytykset turvattava.


Perusopetuksessa oppilashuollon roolia ja toimintaedellytyksiä on yhä vahvistettava. Kuraattori- ja koulupsykologipalveluiden saatavuutta on parannettava ja moniammatillisuutta kehitettävä edelleen.


Toimiva inkluusio edellyttää mahdollisuutta joustaviin opetusjärjestelyihin. Siksi koulunkäyntiavustajia, laaja-alaisia erityisopettajia ja resurssiopettajia on oltava riittävästi. Joustavat opetusjärjestelyt on otettava huomioon myös uusien koulurakennusten tilasuunnittelussa. Luokkamuotoistakin erityisopetusta tarvitaan edelleen. Opetusta täytyy voida aidosti eriyttää myös ylöspäin. 

Pixabay

Perheet kaikissa muodoissaan ovat yhteiskunnan perusyksiköitä.

Vanhemmilla on suurin merkitys lasten kasvuun ja kehitykseen. Kun

omat voimavarat eivät riitä, apua ja tukea on saatava nopeasti.


Lapsiperheiden matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin (mm.

äitiys- ja lastenneuvola, perheneuvola, lastensuojelun avopalvelut,

tilapäinen kotiapu) kannattaa panostaa ja kehittää näitä edelleen.

Ensiarvoisen tärkeää on saada niin lasten ja nuorten kuin aikauistenkin

mielenterveyspalvelut kuntoon.


Työssäkäyvät alle kouluikäisten lasten vanhemmat tarvitsevat joustavia

varhaiskasvatuspalveluita. Kotihoidon tuen kuntalisä on pieni

kädenojennus niille vanhemmille, jotka haluavat hoitaa omat alle

3-vuotiaat lapsensa kotona. Pienten lasten kotihoito on panostus

lapsuuteen. Kotihoidon tukeen liittyviä päätöksiä tehtäessä on otettava

huomioon perheiden yksilölliset tilanteet ja lapsen etu.


Yleensä vanhemmat ovat omien lastensa parhaita hoitajia ja kasvattajia.

Vanhemmuutta ei saa ulkoistaa yhteiskunnalle. Vastuullista

vanhemmuutta kannattaa tukea. Kun perheissä voidaan hyvin,

Espookin voi hyvin.

LAADUKAS KOULUTUS LUO

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVOA

Pixabay

HYVINVOIVAT PERHEET -HYVINVOIVA ESPOO

SEURAA MINUA

FACEBOOKISSA